[00:00:00] Đợi Một Đời Vẫn Đợi - Hồ Việt Trung/Đông Thiên Đức
[00:16:00] Composed by:Đông Thiên Đức
[00:32:00] Sau một ngày vội vã
[00:35:00] Dàn chim nhớ tổ nhớ nhà
[00:40:00] Tổ ấm bằng chiếc lá
[00:42:00] Mà rộng lớn hơn cả thiên hà
[00:47:00] Mất một chiều hối hả
[00:50:00] Dàn chim ngược gió tìm về
[00:54:00] Cớ sao người phải mất
[00:57:00] Một dời như thế
[01:03:00] Trót uống nhầm bờ môi
[01:06:00] Hạnh phúc hôm ấy rối bời
[01:10:00] Lỡ ôm nhầm bão giông
[01:13:00] Mà emm phải nức nở nghẹn lòng
[01:18:00] Phiêu du cùng cơn gió
[01:21:00] Rồi nắng cũng ngã về trời
[01:24:00] Nếu emm về thì anh sẽ chờ sẽ dợi
[01:32:00] Mấy mưa rồi anh vẫn dợi
[01:35:00] Trời dày lất phất bao nhiêu hạt ngâu
[01:40:00] Nắng lên rồi gió về rồi
[01:43:00] Nhưng người nơi dâu
[01:47:00] Cuối chơi vơi emm vẫn dợi
[01:50:00] Một người nói tiếng yêu emm lả lơi
[01:55:00] Kẻ thật lòng lại yêu kẻ
[01:58:00] Yêu thật lòng người khác
[02:02:00] Giữa mong manh anh không dành
[02:06:00] Nhìn người cố giữ yêu thương vỡ tan
[02:10:00] Hết xuân xanh giữ không
[02:13:00] Dặng thì về bên anh
[02:18:00] Ép mưa ngâu hóa phép màu
[02:21:00] Dợi chờ những thứ không thuộc về nhau
[02:25:00] Giống như là dứng giữa phi
[02:28:00] Trường dợi một chuyến tàu
[03:04:00] Trót uống nhầm bờ môi
[03:08:00] Hạnh phúc hôm ấy rối bời
[03:12:00] Lỡ ôm nhầm bão giông
[03:15:00] Mà emm phải nức nở nghẹn lòng
[03:20:00] Phiêu du cùng cơn gió
[03:23:00] Rồi nắng cũng ngã về trời
[03:26:00] Nếu emm về thì anh sẽ chờ sẽ dợi
[03:34:00] Mấy mưa rồi anh vẫn dợi
[03:37:00] Trời dày lất phất bao nhiêu hạt ngâu
[03:41:00] Nắng lên rồi gió về rồi
[03:45:00] Nhưng người nơi dâu
[03:49:00] Cuối chơi vơi emm vẫn dợi
[03:52:00] Một người nói tiếng yêu emm lả lơi
[03:57:00] Kẻ thật lòng lại yêu kẻ
[03:59:00] Yêu thật lòng người khác
[04:04:00] Giữa mong manh anh không dành
[04:08:00] Nhìn người cố giữ yêu thương vỡ tan
[04:12:00] Hết xuân xanh giữ không
[04:15:00] Dặng thì về bên anh
[04:19:00] Ép mưa ngâu hóa phép màu
[04:23:00] Dợi chờ những thứ không thuộc về nhau
[04:27:00] Giống như là dứng giữa phi
[04:30:00] Trường dợi một chuyến tàu
[04:35:00] Mấy mưa rồi anh vẫn dợi
[04:38:00] Trời dày lất phất bao nhiêu hạt ngâu
[04:42:00] Nắng lên rồi gió về rồi
[04:46:00] Nhưng người nơi dâu
[04:50:00] Cuối chơi vơi emm vẫn dợi
[04:53:00] Một người nói tiếng yêu emm lả lơi
[04:58:00] Kẻ thật lòng lại yêu kẻ
[05:00:00] Yêu thật lòng người khác
[05:05:00] Giữa mong manh anh không dành
[05:09:00] Nhìn người cố giữ yêu thương vỡ tan
[05:13:00] Hết xuân xanh giữ không
[05:15:00] Dặng thì về bên anh
[05:20:00] Ép mưa ngâu hóa phép màu
[05:24:00] Dợi chờ những thứ không thuộc về nhau
[05:28:00] Giống như là dứng giữa phi
[05:31:00] Trường dợi một chuyến tàu
[05:36:00] Giống như là dứng giữa phi
[05:38:00] Trường dợi một chuyến tàu
					

i Mt i Vn i - H Vit Trung&ng Thiên c

MP3下载

H Vit Trung&ng Thiên c-i Mt i Vn i的QQ空间背景音乐外链:

歌曲H Vit Trung&ng Thiên c-i Mt i Vn i的MP3下载地址来源于网络分享,复制链接或者右键链接另存为即可下载MP3音乐,同时网站提供H Vit Trung&ng Thiên c-i Mt i Vn i的QQ空间背景音乐歌曲链接,把这首歌曲的MP3链接地址推荐给你的朋友,可以让他们免费获得本歌曲音乐外链。

i Mt i Vn i的文本歌词:

Đợi Một Đời Vẫn Đợi - Hồ Việt Trung/Đông Thiên Đức
Composed by:Đông Thiên Đức
Sau một ngày vội vã
Dàn chim nhớ tổ nhớ nhà
Tổ ấm bằng chiếc lá
Mà rộng lớn hơn cả thiên hà
Mất một chiều hối hả
Dàn chim ngược gió tìm về
Cớ sao người phải mất
Một dời như thế
Trót uống nhầm bờ môi
Hạnh phúc hôm ấy rối bời
Lỡ ôm nhầm bão giông
Mà emm phải nức nở nghẹn lòng
Phiêu du cùng cơn gió
Rồi nắng cũng ngã về trời
Nếu emm về thì anh sẽ chờ sẽ dợi
Mấy mưa rồi anh vẫn dợi
Trời dày lất phất bao nhiêu hạt ngâu
Nắng lên rồi gió về rồi
Nhưng người nơi dâu
Cuối chơi vơi emm vẫn dợi
Một người nói tiếng yêu emm lả lơi
Kẻ thật lòng lại yêu kẻ
Yêu thật lòng người khác
Giữa mong manh anh không dành
Nhìn người cố giữ yêu thương vỡ tan
Hết xuân xanh giữ không
Dặng thì về bên anh
Ép mưa ngâu hóa phép màu
Dợi chờ những thứ không thuộc về nhau
Giống như là dứng giữa phi
Trường dợi một chuyến tàu
Trót uống nhầm bờ môi
Hạnh phúc hôm ấy rối bời
Lỡ ôm nhầm bão giông
Mà emm phải nức nở nghẹn lòng
Phiêu du cùng cơn gió
Rồi nắng cũng ngã về trời
Nếu emm về thì anh sẽ chờ sẽ dợi
Mấy mưa rồi anh vẫn dợi
Trời dày lất phất bao nhiêu hạt ngâu
Nắng lên rồi gió về rồi
Nhưng người nơi dâu
Cuối chơi vơi emm vẫn dợi
Một người nói tiếng yêu emm lả lơi
Kẻ thật lòng lại yêu kẻ
Yêu thật lòng người khác
Giữa mong manh anh không dành
Nhìn người cố giữ yêu thương vỡ tan
Hết xuân xanh giữ không
Dặng thì về bên anh
Ép mưa ngâu hóa phép màu
Dợi chờ những thứ không thuộc về nhau
Giống như là dứng giữa phi
Trường dợi một chuyến tàu
Mấy mưa rồi anh vẫn dợi
Trời dày lất phất bao nhiêu hạt ngâu
Nắng lên rồi gió về rồi
Nhưng người nơi dâu
Cuối chơi vơi emm vẫn dợi
Một người nói tiếng yêu emm lả lơi
Kẻ thật lòng lại yêu kẻ
Yêu thật lòng người khác
Giữa mong manh anh không dành
Nhìn người cố giữ yêu thương vỡ tan
Hết xuân xanh giữ không
Dặng thì về bên anh
Ép mưa ngâu hóa phép màu
Dợi chờ những thứ không thuộc về nhau
Giống như là dứng giữa phi
Trường dợi một chuyến tàu
Giống như là dứng giữa phi
Trường dợi một chuyến tàu

爱好歌音乐网提供H Vit Trung&ng Thiên c-i Mt i Vn i的MP3音乐在线试听下载,i Mt i Vn i的QQ空间背景音乐外链。
更多最新音乐推荐:https://www.ihaoge.net/song
酷我MP3音乐外链工具:https://www.ihaoge.net/tool/song/

下一首音乐: